Історія кафедри

Історично склалося так, що кафедра, яка носить в даний час назву «сімейної медицини», сформувалася внаслідок злиття декількох кафедр: кафедри внутрішніх хвороб санітарно-гігієнічного факультету з курсом профпатології (з 1972 р. зав.каф. проф. В.Н.Горбенко, з 1977 р. по 1982 р. доц. Л.І.Захарцева) та кафедри внутрішніх хвороб педіатричного факультету (кафедру очолювали з 1974 р. проф. Е.І.Ємельяненко, з 1979 р. - проф. Г.В.Дзяк). Об'єднану кафедру з 1982 по 1986 рік очолив проф. Ю.А.Філіппов, до структури якої у 1987 році була приєднана кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (кафедрою до 1987 р. керувала проф. А.Г.Кушнарьова), а клінічними базами стали міські клінічні лікарні № 7 та № 1. Проф. Н.Д.Чухрієнко у 1987 року очолила обʼєднану кафедру, яка з 1997 р. була реорганізована в «Кафедру терапії інтернів і сімейної медицини» і з урахуванням зміни специфіки педагогічної діяльності була підпорядкована до факультету післядипломної підготовки. З 2005 р. вище згадана кафедра носить назву «кафедра сімейної медицини ФПО» і готує інтернів за фахом «загальна практика-семейна медицина», лікарів-курсантів, що проходять вторинну спеціалізацію, стажування, ПАЦ. З вересня 2014 р. кафедру очолює д.мед.наук І.Л. Височина.

Зміна напрямку роботи знайшла відображення в науковій тематиці кафедри. З 1972 р. науковими напрямами кафедри були «Вивчення особливостей ІБС при ожирінні», «Труднощі і помилки діагностики недостатності мітрального клапана». Достатньо успішно співробітники кафедри займалися вивченням впливу продуктів бджільництва при легеневій патології, дисліпідеміях, обгрунтуванням ефективності сорбційної терапії при атеросклерозі. Одним з наукових напрямів кафедри було вивчення рефлюксної хвороби, її вплив на розвиток бронхіальної патології нижніх дихальних шляхів; особливості перебігу і прогнозування ураження бронхолегеневої системи у осіб з імуносупресією. Впродовж декількох років на кафедрі виконувалися ГДТ, конкурсні роботи, що фінансувались Кабміном і МОЗ України, наукові розробки кафедри були представлені на ВДНГ України. Тема нової науково-дослідної роботи: «Прогноз розвитку рекурентних та хронічних захворювань респіраторного тракту в практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини». Термін виконання: 01.2015 - 11.2019.

За період існування кафедри підготовлено і захищено співробітниками 13 кандидатських і 2 докторських дисертаційних робіт. З них під керівництвом професора Н.Д.Чухрієнко захищено 6 дисертаційних робіт асистентами Діденко В.І. (1992 р.), Кирєєвою Т.В., Козловою О.Є., Кийко Л.А. (1996 р.), аспірантами Кисельовим Б.Ю. (2003 р.), Авдоніною О.В. (2006 р.), За весь період існування кафедри було опубліковано близько 600 наукових робіт, з них 289 за останні роки. На кафедрі пройшли навчання 22 клінічних ординатора і 17 магістрів. На сьогодення на кафедрі навчається 2 клінічних ординатора та 3 магістра.

Як відгук на потребу часу щодо реформування галузі медицини і охорони здоров’я усі викладачі кафедри пройшли підготовку з організації та методики викладання сімейної медицини на базі кафедри сімейної медицини Московської медичної академії імені І.М.Сечєнова і отримали сертифікати викладачів з вищезгаданої спеціальності. До складу кафедри входять терапевти, педіатри, невропатологи, серед яких Заслуженний лікар України, професор, доктори медичних наук, 4 доценти, 2 кандидати медичних наук.

Професор Н.Д.Чухрієнко є співзасновником та віце-президентом Української Асоціації сімейних лікарів, Головою Науково-практичної Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області, , з 2003 по 2005 рр. була головним позаштатним спеціалістом з сімейної медицини Управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Працювала членом Координаційної ради МОЗ України, брала участь в розробці документів, які регламентують оснащення і обсяг надання медичної допомоги сімейними лікарями, що необхідні для впровадження сімейної медицини в Україні.

Весь колектив кафедри брав участь в розробці «Державних тимчасових стандартів надання первинної медико-соціальної допомоги на засадах сімейної медицини». Виконуючи завдання МОЗ України, Н.Д. Чухрієнко брала участь в підготовці «Навчального плану та програми циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» 2000, 2011 року, Навчального плану та уніфікованої програми тематичного удосконалення циклу «Ведення фізіологічної вагітності», увійшла до робочої групи при МОЗ України із написання клінічних настанов та галузевих стандартів при захворюваннях біліарного тракту. Згідно Наказу МОЗ України очолила робочу групу співробітників кафедри в складі О.І.Гайдук, О.А.Росицької, О.В.Шапкаріної з адаптації клінічних настанов та створенню стандартів і протоколу надання медичної допомоги хворим на ХОЗЛ (розділ «Первинна допомога»). Матеріали цих розробок увійшли до Наказів МОЗ України № 555 від 27 червня 2013 р. «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації Хронічне Обструктивне Захворювання Легені» та № 868 від 08.10.2013р. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма». Розробка медико-технічної документації МОЗ була проведена у вигляді протоколу ведення хворих з кашлем, а також розробка базових протоколів ведення хворих на первинному рівні (CKS) « Мігрень, невралгія тройчастого нерву» - ас.Росицька О.А., «Гарячка у дітей» - доц. Гайдук О.І., доц. Башкірова Н.С., «Халітоз –поганий запах з рота» - проф. Чухрієнко Н.Д., доц. Василевська І. В.

Професор Чухрієнко Н.Д. була членом ВАК України, є членом спеціалізованої ради в Національній медичній академії імені П. Л. Шупика, ДЗ «ДМА МОЗ України» і Інституту гастроентерології НАМН України.

Навчальний процес, лікувальна і консультативна робота співробітниками кафедри здійснюється на базах лікарень КЗ «Дніпропетровське КОШМД» ДОР», КЗ «ДМБКЛ №4 ДОР», КЗ «ДМКЛ №2» ДОР». Тривалий час (з 2005 р.) на кафедрі сімейної медицини ФПО працював консультативний центр «Пульміс», за цей період було проконсультовано більш ніж 6 тисяч пацієнтів.

Традиційно велика увага приділяється навчально-виховній роботі. В центрі навчального процесу є навчання системному ставленню до проявів хвороби , формуванню інтегративного підходу до оцінки здоров’я пацієнта, оволодінню практичними навичками з урахуванням специфіки майбутньої спеціальності. Широко використовується проблемно-орієнтоване навчання.

Для позааудиторної підготовки розроблено 8методичних посібників , затверджених ЦМК МОЗ та МОН України, серед яких 6 за редакцією проф. Н.Д.Чухрієнко:«Загальні принципи оптимізації навчання та алгоритми виконання практичних навичок у загальній лікарській практиці», «Алгоритми виконання практичних навичок лікарями загальної практики на обладнанні амбулаторій»,

«Симптоми та синдроми в практиці сімейного лікаря», «Кардиологические синдромы у взрослых и детей, диагностика, тактика ведения врачом общей практики - семейным врачом» (підготовлені до друку варіанти цього посібника російською та англійською мовами.)

та 2 - у співавторстві д.м.н. Височиної І.Л.: «Кислотозалежні захворювання у дітей» і «Алергічні захворювання у дітей».

Професором Чухрієнко Н. Д. написані розділи в підручники «Сімейна медицина»«Экстренная медицинская помощь», «Хірургія для інтернів». ,

Регулярно проводиться робота по удосконаленню матеріальної бази і створенню гідних умов викладання з використанням сучасних технічних засобів, фантомів, муляжів.

Створений тренажерний класс, є умови для навчання практичним навичкам на навчальному обладнанні, ідентичному тому, яке отримують сімейні лікарі згідно табелю оснащення сімейних амбулаторій.

Співробітники кафедри приділяють велику увагу популяризації сімейної медицини в області та в Україні. З 1997 р. на кафедрі підготовлено 1752 лікаря

в, в тому числі на виїзних циклах - 28 - для м.Комсомольська Полтавської області, 28 - для м.Кам’янець-Подільського, 156 – для Кіровоградської області, 12 – для м.Славутича Київської області.

Робота викладацького складу кафедри (Н.Д.Чухрієнко, О.І.Гайдук, В.П.Гладчун, Н.П.Кузьмицька) неодноразово була відзначена подяками МОЗ України, керівництвом Дніпропетровської, Кіровоградської та Полтавської областей.

Досвід роботи кафедри представлений більш ніж на 40 Українських і міжнародних конференціях.

З ініціативи кафедри у Дніпропетровську пройшли Українські конференції з « Актуальних проблем підготовки і впровадження сімейної медицини» (1999 р.) та «Від науки до практики» (2010, 2013, 2014 рр.) У 2011 році співробітники кафедри взяли участь у підготовці та проведенні III з’їзду сімейних лікарів України, що проходив у м. Дніпропетровську, а також IV з'їзду сімейних лікарів України (реєстраційний № 1 у Всеукраїнському реєстрі науково-практичних заходів на 2015 р., інформаційний лист № 8-ф-2015) у м. Полтава, 11-12 червня 2015 р.

Щомісячно проводяться засідання Асоціації сімейних лікарів області, яку очолює проф. Н.Д.Чухрієнко. На кожному із засідань співробітники кафедри виступають з грунтовними доповідями з провідних проблем медицини, інформують членів Асоціації стосовно Постанов Уряду і МОЗ України щодо організації роботи сімейних лікарів, обговорюють Протоколи надання медичної допомоги.

Треба відмітити, що колектив кафедри представлений справжніми фахівцями, які вболівають за свою справу, людьми небайдужими, активними громадянами своєї країни.

Кафедра пройшла нелегкий шлях становлення в умовах реформування охорони здоров'я в Україні, посідає одне з перших місць щодо методики викладання і кількості підготовлених фахівців.