Наукова діяльність

Наукова тема кафедри сімейної медицини ФПО

Тема роботи: «Прогноз розвитку рекурентних та хронічних захворювань респіраторного тракту в практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини»

Термін виконання: 01.2015 - 11.2019

Керівник: Завідуюча кафедрою сімейної медицини ФПО, д.мед.н. І.Л. Височина.

Мета дослідження: Удосконалити методи ранньої діагностики, прогнозування та індивідуалізованої корекції на основі поглибленого вивчення факторів ризику інфекційних та неінфекційних захворювань дихальної системи в практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини.Задачі дослідження:1. Вивчити структуру та розповсюдженість інфекційних та неінфекційних захворюваннях дихальної системи в практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини.2. Оцінити частоту зустрічаємості та виявлення лікарем загальної практики - сімейної медицини факторів ризику розвитку інфекційних та неінфекційних захворюваннях дихальної системи.3. Встановити на амбулаторному етапі надання медичної допомоги особливості розвитку інфекційних та неінфекційних захворювань дихальної системи в залежності від віку пацієнта.4. Вивчити та оцінити стан адаптованості дітей з рекурентними ГРЗ на підставі комплексного дослідження (фізичний розвиток, клініко-анамнестичні особливості, характер захворюваності, наявність хронічних вогнищ інфекції, мікробіоценоз слизових ВДШ, імунний статус, психологічні особливості).5. Розробити математичні моделі прогнозування ризику розвитку інфекційних та неінфекційних захворювань дихальної системи у пацієнтів різного віку для лікаря загальної практики - сімейної медицини.Об’єкт дослідження: дорослі та діти з інфекційними та неінфекційними захворюваннями дихальних шляхів, що найбільш часто зустрічаються в практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини.Предмет дослідження: фактори ризику інфекційних та неінфекційних захворювань дихальної системи, що найбільш часто зустрічаються в практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини; адаптація, стан здоров’я, захворюваність, фізичний розвиток, імунологічний статус.Методи дослідження:1. Соціально - гігієнічні (район проживання, склад сім’ї, розповсюдженість та структура інфекційних та неінфекційних захворюваннях дихальної системи в родоводі та інші).2. Лабораторні (загально-клінічні аналізи крові, сечі, біохімічний аналіз крові, глюкоза крові, мікробіологічні, індекс функціональних змін).3. Інструментальні (ЕКГ, спірометрія, антропометричні).4. Імунологічні (IgE, цитокіновий статус: IL-2,-4,-6,-10; -12; TGFβ1; інтерферон ɤ; мукозальний імунітет (SIgA); клітинний імунітет (CD4, CD8, індекс CD4/ CD8).5. Психологічні (визначення рівня тривожності, тест Люшера, психологічний портрет (типологічні характеристики особи).6. Статистична обробка результатів досліджень - параметричні і непараметричні критерії: оцінка взаємозв’язку між чинниками - за коефіцієнтами кореляції Спірмена (r), показником відношення шансів (OR) і його 95% довірчим інтервалом (CI).7. Для побудови моделей прогнозування використання теореми Байєса і послідовний (секвенціальний) аналіз Вальда з розрахунком інформаційної міри Кульбака (І), логістична регресія.